تماس با ما

تماس با ما

آدرس فروشگاه میرزایی: 

استان قزوین، شهر ستان البرز، شهر الوند، چهارراه مدرسه، جنب بانک ملت 

تلفن های تماس:

02832237686  الی  02832237683

تلفن همراه:

09127880626

09011821360

آدرس اینترنتی :

www.fmir.ir

مدیر فروشگاه: 

مصطفی میرزایی

mostafamirzayi.ir

دیدگاه خود را بنویسید